Godīgās tirdzniecības ietekmi pierāda vairāki pētījumi. Ideju laboratorijas Overseas Development Institute (ODI) pārskats The Impact of Fairtrade apvieno informāciju no 45 dažādiem pētījumiem.

 Tajā norādīts, ka Godīgās tirdzniecības garantētā cena ir svarīgs drošības garants, kas sargā zemniekus no tirgus svārstībām.

Godīgā tirdzniecība sniedz labumu 1,7 miljoniem zemnieku un lielo saimniecību strādnieku Āzijā, Āfrikā un Latīņamerikā. Godīgās tirdzniecības ietekme visvairāk jūtama tajā, kā pieaug viņu iztikas līdzekļi.

ODI pārskats apliecina, ka arī Godīgās tirdzniecības piemaksai ir būtiska ietekme gan Godīgas tirdzniecības sistēmā esošu mazo zemnieku, gan lielo saimniecību darbinieku dzīvē. Piemaksa tiek izmantota projektiem, kuri nodrošina sabiedrisko labumu, piemēram, vietējās infrastruktūras sakārtošanai, skolu ierīkošanai vai ūdens nodrošināšanai.

Sadarbībā ir spēks

Godīgās tirdzniecības sertifikātu var iegūt tikai kooperatīvos apvienojušies mazo zemnieku vai lielās saimniecības, kas atļauj saviem darbiniekiem apvienoties. Apvienošanās sniedz lauksaimniekiem un darbiniekiem labākas iespējas tikt sadzirdētiem visā ražošanas ķēdē un sabiedrībā. Lielākas tiesības lauksaimniekiem ir viens no būtiskākajiem veidiem, kā izpaužas Godīgās tirdzniecības ietekme.

Sadarbība starp Godīgās tirdzniecības ražotājiem sniedz arī vairākuma priekšrocības, jo, piemēram, sēklām un izglītībai var pieteikties kopā.

Vides aizsardzība un klimata krīzes seku mazināšana

Godīgā tirdzniecība veicina klimatam un videi labvēlīgu ražošanu. Saskaņā ar ODI pārskatu Godīgās tirdzniecības sertifikācija veicina videi draudzīgus pasākumus jaunattīstības valstu saimniecībās.

Viens no svarīgākajiem sasniegumiem ir samazināta ķimikāliju izmantošana. Ķimikālijas ir viens no klimata pārmaiņu iemesliem, tās arī samazina dabas daudzveidību un piesārņo ūdeņus. Ķimikālijas arī izraisa veselības problēmas gan lauksaimniekiem, gan patērētājiem.

Sadarbība attīstības jomā un ietekme uz politikas veidotājiem

Godīgā tirdzniecība atbalsta arī sadarbību attīstības jomā. Šādas sadarbības mērķis ir uzlabot viegli ietekmējamu sabiedrības grupu statusu, kā arī palīdzēt lauksaimniekiem novērst klimata izmaiņas un pielāgoties klimata sasilšanas sekām.

Bagātajās, rūpnieciski attīstītajās valstīs Godīgās tirdzniecības pārstāvji veido kampaņas un informē sabiedrību par atbildīgu patēriņu. Daudzās valstīs tiek veikts darbs arī attiecībā uz uzņēmumiem un politiķiem, lai tirdzniecības pieredze kopumā kļūtu godīgāks, piemēram, ar saistošu uzņēmumu atbildības likumu palīdzību.