Godīgās tirdzniecības sertifikācijas marķējumu izmanto precēm, kuras ir sertificētas atbilstoši starptautiskiem Godīgās tirdzniecības kritērijiem. Kritēriju mērķis ir veicināt attīstību un nodrošināt to, ka sistēmas labumi sasniedz jaunattīstības valstu ražotājus.

Tāpat sertifikācijas kritēriji mudina ieviest un pieprasa ievērot daudzas atbildīgas prakses. Godīgās tirdzniecības saimniecībās darba apstākļiem ir jābūt cieņpilniem, un algām ir jāatbilst likumiem un kolektīvās sarunās par algām noteiktajām prasībām. Bērnu darbs un piespiedu darbs ir aizliegts, un to risks tiek aktīvi mazināts. 

Aizvien lielāka daļa kritēriju attiecas uz vidi. Ir jāsamazina neatjaunojamās enerģijas resursu izmantošana, ir jāsaudzē meži, un ūdens patēriņam jāatbilst ilgtspējīga patēriņa prasībām. Kaitīgu pesticīdu lietošana ir aizliegta.

Lai iekļūtu Godīgās tirdzniecības sistēmā, ir jāizpilda minimālie kritēriji. Pēc tam no ražotāja ik gadus tiek pieprasīta izaugsme, ko nodrošināt palīdz papildu kritēriji.

Godīgās tirdzniecības starptautiskās jumta organizācijas Fairtrade International vietnē ir pieejams plašs visu kritēriju saraksts.

Atšķirīgi kritēriji mazajiem zemniekiem un lielajām saimniecībām

Godīgās tirdzniecības preces tiek ražotas gan mazajās zemnieku saimniecībās, kas pieder atsevišķām ģimenēm, gan plantācijās, kurās izmanto daudz algota darbaspēka. Godīgās tirdzniecības sistēmā mazajiem zemniekiem un algotu darbaspēku izmantojošām lielām saimniecībām ir atšķirīgi kritēriji. 

Mazajiem zemniekiem:

  • par preci tiek maksāta cena, kas nav zemāka par Godīgās tirdzniecības garantēto cenu;
  • papildus pārdošanas cenai maksā Godīgās tirdzniecības piemaksu.

Lielo saimniecību darbiniekiem:

  • maksā algu, kas nav mazāka par likumā noteikto un ir pakāpeniski pieaugoša, lai sasniegtu cieņpilnai dzīvošanai nepieciešamo līmeni;
  • nodrošina atbilstošus darba apstākļus;
  • nodrošina tiesības stāties arodbiedrībā.

Šādi darbojas uzraudzība


Godīgās tirdzniecības sistēmā uzņēmumi un ražotāji neuzrauga paši sevi; uzraudzība un tirdzniecība ir skaidri nošķirtas. Godīgās tirdzniecības kritēriju izpildi uzrauga sabiedrība FLOCERT.

Uzraudzība nodrošina to, ka Godīgās tirdzniecības saimniecībās un visā ražošanas ķēdē, līdz pat gatavam produktam, rīkojas atbilstoši kritērijiem.

Visus lauksaimniekus un ražošanas ķēdē iesaistītos ražotājus regulāri pārbauda. Pārbaudēm ir pakļauta ne tikai ražošanas prakse, bet arī Godīgās tirdzniecības garantētās cenas un Godīgās tirdzniecības piemaksu izmaksa, kā arī tas, kam piemaksas ir izlietotas. Uzraudzītāji tiek regulāri mainīti, tāpēc nav tā, ka viens un tas pats uzraudzītājs pastāvīgi pārbauda vienus un tos pašus ražotājus.

Godīgās tirdzniecības uzraudzībai ir piešķirts ISO 17065 standarts. Standarts ir neatkarīgas un caurspīdīgas uzraudzības pierādījums. Godīgās tirdzniecības uzraudzība ietver gan vizītes, par kurām ir iepriekš paziņots, gan negaidītus apmeklējumus saimniecībās un uzņēmumos. Vizītes laikā tiek aptaujāti darbinieki un izskatīta rakstiskā dokumentācija.

Smagi pārkāpumi ir reti

Ja uzraudzības vizīšu laikā saimniecībās tiek konstatēti maznozīmīgi pārkāpumi, uzraudzītājs nosaka termiņu, kurā tie jānovērš. Pēc termiņa beigām tiek pārbaudīts, vai pārkāpumi ir novērsti. Tas notiek, piemēram, atkārtotas vizītes laikā.

Ja saimniecībās konstatē smagus pārkāpumus, piemēram, tiek nodarbināti bērni, tad uz laiku tiek atcelts sertifikāts tai saimniecībai vai mazo zemnieku kooperatīvam, kurā pārkāpums konstatēts. Šajā laikā ražotājam nav tiesību slēgt jaunus Godīgās tirdzniecības līgumus. Ja pārkāpumi netiek novērsti uzraudzītāja noteiktajā termiņā, ražotājs zaudē tiesības pārdot Godīgās tirdzniecības preces pavisam.

Tā kā Godīgās tirdzniecības ražošanu regulējošie kritēriji ir stingri un detalizēti, saimniecībās nereti konstatē nenozīmīgas lietas, kuru novēršanu uzraudzītājs pārbauda atkārtotā vizītē vai palūdzot dokumentāciju, kas apliecina, ka problēma novērsta. Smagi pārkāpumi, kuru rezultātā sertifikācija tiek atcelta, ir retāki.